Tájékoztatás adatkezelésről

Alulírott BOOOK Kiadó Kft., mint Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése tárgyában az Érintettnek az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1. A kezelt személyes adatok köre:
Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott következő személyes adatokat kezeli:
Név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím, szálázási név, számlázási cím, rendelés tárgya és időpontja.

2. Az adatkezelés jogalapja:
2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az érintett hozzájárulása. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A szolgáltatás igénybevétele során köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a szolgáltatást nem tudjuk teljesíteni.

3. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az Érintett számára megfelelő információ, ajánlat, szolgáltatás nyújtása és kapcsolattartás, illetve panasz esetén a panasz közlésének lehetővé tétele, a panasz azonosítása és a törvényből származó kötelezettségek, kötelező adatok felvétele.

4. Adattovábbítás:
Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személyeknek, valamint harmadik államok és nemzetközi szervezetek részére kizárólag az Érintett erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával továbbíthatja.

5. Az adatfeldolgozásra jogosultak köre:
GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)
Hinora Group Communications Kft. (1142 Budapest, Kassai utca 71.)
2KAL Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 6.)
AppSol Zrt. (1024 Budapest, Forint utca 4. 1. em. 2.)
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)
ARANYKERÉK Futárszolgálat Kft. (1113 Budapest, Ábel Jenő utca 22. 1. em. 4.)
BERGMANN Könyvelő Iroda Kft. (1138 Budapest, Váci út 186.)

6. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében
a) a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
b) adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
c) bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
d) azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év, valamint a 2000. C. a Számvitelről szóló törvény 169. § (1) bekezdése alapján a bizonylat megőrzési kötelezettség ideje 8 év.
Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:
Az Érintett az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az Érintett jogairól szóló Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti az Adatkezelő részéről történő tájékoztatás nyújtását, az adatok törlését, helyesbítését vagy zárolását, illetve az adatkezelés ellen tiltakozhat.
Amennyiben Érintett az adatkezelést sérelmesnek véli, kártérítésre vagy sérelemdíjra tarthat igényt, bírósághoz fordulhat, felügyeleti hatósági eljárást kezdeményezhet, valamint panaszt tehet az adatvédelmi tisztviselőnél.

8. Kapcsolat
Adatkezelő elérhetősége
Név: BOOOK Kiadó Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 87.
Cégjegyzékszám: 01-09-185381
Adószám: 14723340-2-43
E-mail: info@boook.hu
BOOOK Kiadó Kft.
2018.07.11.