ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
marketing célú adatkezeléshez
Önként, a lentiekben foglalt tájékoztatás birtokában az alábbi nyilatkozatot teszem:

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a BOOOK Kiadó Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 87., cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-09-185381;) az általam megadott (és a későbbiekben – azok esetleges megváltoztatása után – a BOOOK Kiadó Kft. által a fenti adatkörben nyilvántartott) adataim alapján részemre a BOOOK Kiadó Kft. termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján és e célból a megadott adataimat (e-mail cím) kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban.
E-mail hírlevél.

Adatkezelési tájékoztató marketing célú adatkezeléshez

A BOOOK Kiadó Kft. az Ön által megadott személyes adatokat kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján és csak abból a célból kezeli, hogy a BOOOK Kiadó Kft. termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldemény küldése céljából időről időre megkeresse. Megadott személyes adatainak kezelése a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően és adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig történik. Az adatkezelés kezdő időpontja az Ön által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg.

A jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható, illetve a további reklámküldemények küldése, reklámok közlése megtiltható, továbbá a kizárólag reklámcélból külön nyilvántartás szerint nyilvántartott adatok törölhetők.

Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz Ön hozzájárul.

A visszavonó nyilatkozatot (név, levelezési cím, e-mail cím, mint azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni: postai küldeményben: a 1095 Budapest, Mester utca 87. postacímen, elektronikus levél formájában: az info@boook.hu e-mail címen.

A fenti elérhetőségek bármelyikén Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint kizárhatja, hogy a BOOOK Kiadó Kft. a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel. Tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz.

A fentiek szerinti nyilatkozat aláírásával Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet a BOOOK Kiadó Kft. felé (a BOOOK Kiadó Kft. honlapján közzétett panaszkezelési eljárásrendben foglaltak szerint), felmerülő kérdéseivel, észrevételeivel a BOOOK Kiadó Kft.. adatvédelmi felelőséhez fordulhat (elérhetősége: info@boook.hu 1095 Budapest, Mester utca 87.)